1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กำหนดข้อตกลงเบื้องต้นไว้ดังนี้
1. การปริวรรตอักษรอาหรับ - ไทย ใช้ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2. การปริวรรตอักษรอาหรับ – อังกฤษ ใช้ของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกา
3. ความหมายภาษาไทยของคัมภีร์อัลกุรอาน ผู้วิจัยอ้างอิงจากพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอานฉบับที่จัดพิมพ์โดยศูนย์กษัตริย์ฟาฮัด เพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน ปีฮิจเราะฮฺศักราช 1419 (พุทธศักราช 2542) โดยผู้วิจัยอ้างอิงในบรรณานุกรมเพียงครั้งเดียว
4. การแนะนำบุคคล และสถานที่ ผู้วิจัยแนะนำเฉพาะที่ไม่เป็นที่รู้จัก
5. สัญลักษณ์  อ่านว่า “สุบฮานะฮูวะตะอาลา” เป็นคำสรรเสริญต่อเอกองค์อัลลอฮฺ แปลว่า มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์
6. สัญลักษณ์  อ่านว่า “ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” เป็นคำสรรเสริญและ ดุอาอฺแด่ท่านนบีมุฮัมมัด แปลว่า ขออัลลอฮฺ  ทรงสดุดีและให้ความสันติแด่ท่าน
7. สัญลักษณ์  อ่านว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮู” เป็นคำขอดุอาอฺแด่เศาะหาบะฮฺ แปลว่า ขอให้อัลลอฮฺ  ทรงพอพระทัยต่อท่าน
8. สัญลักษณ์   วงเล็บปีกกา จะใช้สำหรับอัลกุรอาน
9. สัญลักษณ์ (( ))วงเล็บคู่ จะใช้สำหรับตัวบทอัลหะดีษ
10. สัญลักษณ์ “ ” อัญประกาศ จะใช้สำหรับการแปลความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อัลหะดีษ ชื่อหนังสือ และคำกล่าวของบรรดานักปราชญ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น