1.5 ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมศาสนาของชาวมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ
1.5.1 การวิจัยเชิงเอกสาร

ผู้วิจัยจะทำการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร คัมภีร์อัลกุรอาน อัลหะดีษ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในด้านของความเชื่อความศรัทธา อันตรายของความเชื่อที่ขัดแย้งกับอิสลาม ตลอดจนได้ศึกษาถึงหลักการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับพิธีกรรม โดยครอบคลุมด้านต่างๆ อันได้แก่ เงื่อนไขของพิธีกรรมต่างๆที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺ หุก่มของพิธีกรรมที่ไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัด  หุก่มของผู้ที่ประกอบพิธีกรรมในบริบทต่างๆ เป็นต้น
1.5.2 การวิจัยภาคสนาม

ผู้วิจัยจะทำการศึกษาวิจัยถึงความเชื่อ และพิธีกรรมศาสนาของชาวมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น