1.4 ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัย

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมศาสนาของชาวมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆที่บิดเบือนออกไปจากหลักคำสอนแห่งคัมภีร์อัลกุรอาน สุนนะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด  และทัศนะของปวงปราชญ์มุสลิมมุอฺตะบะรีน ตลอดจนพฤติกรรมในพิธีกรรมต่างๆที่เป็นผลมาจากความเชื่อของชาวมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาดังนี้
1. ได้ทราบถึงความเชื่อต่างๆและความเชื่อที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนา
2. ได้ทราบถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆ ที่ไม่มีในแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัด  หุก่มของพิธีกรรม และหุก่มของผู้ที่ประกอบพิธีกรรมนั้นในบริบทต่างๆ
3. ได้ทราบถึงความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมศาสนาที่ไม่มีในแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัด  ของชาวมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
4. ได้นำเสนอข้อมูลและหลักการที่ถูกต้องแก่ชาวมุสลิม และผู้สนใจทั่วไป
5. ได้เพิ่มประสบการณ์ในการทำวิจัยของผู้วิจัยให้สูงขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น